اديسون لامپ را اختراع كرد نه برق را!!!!!!!
حدود دو هزار سال پيش،در زمان پارت ها(اشكانيان)دانشمندان ايراني اولين باتري دنيا را ساختند.اين كاملا شبيه به باتري هاي امروز است؛انگار كه باتري هاي امروز را از روي آن ساخته اند. باتري پارتي؛عبارت بود از يك كوزه ي سفالي كه يك ظرف مسي به شكل استوانه در آن جا داده ميشد.درون ظرف مسي،مقداري سركه ميريختند. وبعد در آن را با قير ميبستند. هرباتري 2ولت(به اندازه ي دو باتري قلمي)برق توليد مي كرد.ما حدس ميزنيم از برق اين باتري ها در امور پزشكي وآبكاري فلزات استفاده مي كردند. اين در حاليست كه ابو علي سينا،پزشك ودانشمند معروف ايراني،در كتاب قانون درباره ماهي هايي صحبت مي كند كه برق توليد مي كنند.ابو علي سينا وپزشكان ديگر از برق اين ماهي ها براي درمان بيماري ها استفاده مي كردند.اين نوشته نشان مي دهد دانشمندان ايراني هزار سال پيش،از برق استفاده ميكردند. بعضي تصور ميكنند كه اديسون برق را اختراع كرده است،اين تصور درست نيست،هيچكس برق را اختراع نكرده است!چون برق در طبيعت وجود داشته است.اما ماجراي لامپ:150سال پيش،دانشمندان زيادي به اين فكر بودند كه لامپ برقي بسازند اما سيمي كه در لامپ هاي خود به كار مي بردند دوام زيادي نداشت.در اين هنگام سرو كله ي اين دانشمند پيدا شد.او سيمي ساخت كه مقامت بيش تري داشت و ديرتر مي سوخت لامپي كه او ساخت 40ساعت روشن ماند.در آن هنگام،40ساعت،زمان زيادي بود.اين بود كه مردم،اديسون را مخترع لامپ مي دانند؛در حاليكه حتي مخترع لامپ هم نيست؛چون افراد ديگري قبلا به نام خودشان ثبت كرده بودند اما چون لامپي كه اديسون ساخته بود،بهتر بود او را مخترع لامپ مي دانند.© All Rights Reserved to پاتوق آقا سجاد گل